Invisible Join / Geheime Hegsteek

When you reach the end of the last round, or, when you want to change colour, don’t close the round with a slip-stitch; simply cut your working yarn and pull your loop up until the tail is through.
Wanneer jy by die einde van die laaste rondte kom, of, wanneer jy kleur wil verander, moenie die rondte sluit met ‘n glipsteek nie. Knip jou jaarn en trek jou hekelpen boontoe totdat die stert deur is.
This is what it will look like.
Dit gaan so lyk.
Thread the tail through a wool needle. Insert it front to back through the SECOND stitch on the left.
Sit jou jaarn in ‘n wolnaald. Steek van voor na agter onderdeur die TWEEDE steek aan die linkerkant.
Pull through. You will now go back where you came from. If you look closely, you will see that the strand in the wool needle come from the middle of the V on the right hand side.
Trek deur. Jy gaan nou terug waar die draad vandaan kom. As jy mooi naby kyk sal jy sien die draad kom uit die middel van die V aan die regterkant.
Insert your needle there, front to back, tip the work slightly, and work through the third loop as well.
Steek na naald daar in, van voor na agter, kantel jou werk effens en steek deur die derdelus ook.
Pull through. Don’t pull tight. Pull it so that the new V you created is the same size as its neighbours. While you have the tail in a needle, weave it away.
Trek deur. Moenie styf trek nie. Trek net styf genoeg dat die nuut gevormde V dieselfde grootte is as die steke langsaan. Werk sommer nou dadelik jou stertjie weg!