The Double Chain / Die Dubbelketting

I am using two contrasting colours for the sake of the demonstration. When you use this technique, you will use the same colour. I usually use both the inside and the outside tail of the same ball of yarn. Once the chain is done, you cut the one you don’t want to use further.
Make a slip-knot with both strands and don’t pull it tight.
Ek gebruik hier twee kontrasterende kleure. Jy sal dieselfde kleur gebruik. Ek gebruik gewoonlik die binnestert en die buitestert van dieselfde bal jaarn.
Maak ‘n skuifknoop met beide drade sonder om dit styf toe te trek.
Form a triangle with the two strands of yarn.
Maak ‘n driehoekie met die twee drade.
Drop your hook into the centre of the triangle, and pick up the bottom strand.
Laat sak jou pen in die middel van die driehoek en tel die onderste draad op.
Drop your hook into the centre of the triangle again, this time picking up the top strand.
Laat sak jou pen weer in die middel van die driehoek en tel hierdie keer die boonste draad op.
You now have your slip-knot and two strands in front of it. Pull the front strand, through everything else on the hook. This first chain does not count towards anything.
Jy het nou jou skuifknoop en twee drade op jou pen. Trek die voorste draad deur als op jou pen. Hierdie eerste kettingsteek tel nie.
Repeat the steps: into the middle, pick up bottom, into the middle, pick up top, pull through all.
Herhaal die stappe: in die middel in, tel op onder, in die middel in, tel op bo, trek deur alles.
This is what you will have after a few repetitions.
Hier is die resultaat na ‘n paar herhalings.
On the top side, you will have a chain in the one colour. Instead of working into the chain the way you would normally do, cathing only one loop, you now have a full V that you can crochet in. Insert your hook horizontally underneath the V.
Aan die bokant het jy ‘n ketting in een kleur. In plaas daarvan om in die ketting in te hekel en net een lus op te tel soos normaalweg, het jy nou ‘n vol V waarin jy kan hekel. Steek jou pen horisontaal onder deur die V.
On the bottom side, you will have a chain in two colours. Again you can insert your hook horizontally under the V.
Aan die onderkant het jy ‘n ketting in twee kleure. Jy kan weer jou pen horisontaal onder ‘n vol V insteek.

This technique is idea when you want to crochet in two directions, or when you want to make an oval in the round. A normal chain will form a slight ditch and be somewhat weak. The double chain is sturdy, strong and stretchy.

Hierdie tegniek is ideaal as jy in twee rigtings wil werk, of wanneer jy ‘n ovaal wil hekel. ‘n Gewone ketting trek ‘n slootjie. Hierdie ketting is sterk en het redelik elastisiteit.

For video tutorials, please consider joining my Patreon page. For $2 a month, you will have access to a growing number of videos of advanced crochet techniques.

Vir video demonstrasies, oorweeg dit om by my Patreon blad aan te sluit. Vir slegs $2 per maand, sal jy toegang hê tot ‘n versameling videos van gevorderde hekeltegnieke en dit word gereeld aangevul.